Kromaatilise kandle õpetus Eesti muusikakoolides

Sellist pealkirja kannab aastal 2013 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias valminud magistritöö.

Kannel on olnud sajandeid eestlaste rahvapill. Nüüdseks on kandlest saanud suurte võimalustega kontsertpill. Eesti kromaatiline kannel tänapäevasel kujul on olnud kasutusel kuuskümmend aastat. Üle poole sajandi on antud sellel formaalset pillõpet muusikakoolides alg- ja keskastmel. Tänapäeval on Eestis võimalik kromaatilise kandlega omandada ka kõrgharidus. Antud uurimistöös on tähelepanu keskmes kromaatilise kandle õpetamine algastmel huvialakoolides ehk muusikakoolides.

Kromaatilise kandle alane teaduskirjandus Eestis puudub. Populaarteaduslikku ja kirjanduslikku materjali on võimalik vähesel määral leida. Märkimisväärse tähtsusega on Els Roode erakogu, milles on säilitatud materjale kandle kujundamisaegadest käesoleva ajani. Antud erakogu sisaldab artikleid, fotosid ja arvustusi kandlemängijate kontserttegevusest ja rahvusvahelistest kandlefestivalidest, mille raames toimunud täiendkoolitused on olnud kandleõpetajatele ja -õpilastele olulise tähtsusega. Samuti on väärtuslikud muuseumides säilinud käsikirjad tutvustamaks kandle ajalugu. Kromaatilise kandle õpetus Eesti muusikakoolides on esmakordselt uuritud teema. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli hinnata kromaatilise kandle õpetuse hetkeolukorda, analüüsida ja tuua välja probleemsed kohad kandleõpetaja töös ning otsida probleemidele lahendusi.

Uurimistöö koosneb kahest osast. Selle esimeses osas anti ülevaade kromaatilise kandle ajaloolisest taustast, ehituslikust omapärast ja õpetamise ajaloost. Teises osas viidi läbi empiiriline uuring, kus küsitleti kõiki Eesti muusikakoolide juhtkondi ja muusikakoolides kromaatilist kannelt õpetavaid õpetajaid. Anonüümne ankeetküsitlus viidi läbi kõikide Eesti kromaatilise kandle õpetaja seas ajavahemikul 10.06.2013. kuni 18.07.2013.

Magistritöö sisuga saad tutvuda SIIN!